Top.Mail.Ru
Тарифни сазламакъ
Къырым, Краснодар улькеси боюнджа
Русие боюнджа телефон ачмакъ ичюн
Мобиль интернети
Русие боюнджа мессаджлар
Сынъырсыз ичтимаий агълар ВКонтакте, Одноклассники
Сынъырсыз мессенджерлер WhatsApp, Telegram, Viber
Лимитсиз картлар Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор
Абуне фияты

SIM-картны чалыштырылгъан сонъ «Сделай сам» тарифининъ биринджи сазламалары:

 • Къырым ве Краснодар улькесининъ операторлары ичюн 200 дакъкъа
 • Русиенинъ дигер больгелеринден операторларгъа 25 дакъкъа
 • 20 ГБ Интернет-трафиги
 • Русие операторлары ичюн 30 SMS
Вопросы и ответы
«Сделай сам» тарифи иле къулланувнынъ биринджи айы
Биринджи ай ичюн биз тарифнинъ энъ оптималь шартларыны япмагъа тырыштыкъ. Sim-картны ачкъанда сизден 40 р.абуне парасы алынаджакъ ве невбеттеки хызмет пакети такъдим этиледжек: 
 • «Волна» номерасына сынъырсыз телефон ачмакъ 
 • Къырым ве Краснодар улькеси боюнджа операторлар ичюн 200 дакъкъа 
 • Русиенинъ дигер больгелеринде чалышкъан операторлар ичюн 25 дакъкъа 
 • Интернет график 20 Гб 
 • Русие операторлары ичюн 30 SMS 
Эгер берильген хызметлер сиз ичюн етерли олмаса, оларны мобиль илявеси иле арттыра билесинъиз. Эгер такъдим этильген хызметлер Сиз ичюн арткъач олса, аксине, оларнынъ кесильмеси акъкъында аризаны къалдыра билесинъиз. Бунъа коре, келеджек айда тариф ве хызметлернинъ фияты денъишеджек.

«Сделай сам» тарифининъ имтиязлары насылдыр?

Сиз тарифни озь истегинъиз иле денъиштирип, тек сиз сечкенинъиз дакъкъалар, гигабайтлар ве SMS-лер ичюн тёлей билесинъиз. Къошма опцияларны имтияз шартлары иле къошмакъ мумкюн – ичтимаий агълар, мессенджерлер ве картлар ичюн безлимит. Эсас хызметлерге не къадар чокъ дакъкъалар ве гигабайтларны сечсенъиз, къошма хызметлернинъ фияты да о къадар уджюз олур.

Эсас хызметлер не къадар денъишсе де, «Волна» номераларына телефон ачмакъ бедава ве сынъырсыздыр.

Сечкенинъиз хызметлер эркянында интернет-трафигинен пайлашмакъ бедавадыр.

«Сделай сам» тарифинде хызметлернинъ денъиштирюв сынъырлары бармы?

Теклиф этильген эсас хызметлерге коре, «Волна» номераларына сынъырсыз телефон ачмакъ, дакъкъалар, гигабайт ве SMS кирмекте. Оларнынъ денъиштирюв къаиделери джедвельде косьтерильген. 

Эсас хызметлернинъ денъиштирюв диапазонлары

Трафикнинъ чешити Трафик хызметлерининъ диапазоны Хызметнинъ колеми, дакъкъалар Хызметте трафикнинъ адымы
Багъ арасы телефон багълары
Багъ ичинде телефон ачмакъ бедава, сынъырсыз – олар дакъкъалар пакетини масраф этмей
-
Къырым ве Краснодар улькеси боюнджа телефон багълары 
пакетте дакъкъаларнынъ минималь сайысы 
100 1 дакъкъа
пакетте дакъкъаларнынъ максималь сайысы 
500
РФ дакъкъалар 
пакетте дакъкъаларнынъ минималь колеми
25 1 дакъкъа
пакетте дакъкъаларнынъ максималь колеми
200
ГБ пакетте дакъкъаларнынъ минималь колеми
5 1 ГБ
пакетте дакъкъаларнынъ максималь колеми
65

Эсас хызметлер пакетинде SMS денъишмесининъ диапазоны 

Трафикнинъ чешити 
Пакетте SMS сайысы Хызметте трафикнинъ адымы Пакетнинъ фияты, НДС иле, руб.
РФ боюнджа SMS
15 - 32,49
30 - 37,86
50 - 45,00
100 - 60,00

«Сделай сам» тарифине насыл къошулмакъ мумкюн?
Шимдики заманда тариф планына кечмек имкянсыздыр. «Сделай сам» тарифине «Волна» салонларында я да шериклеримизнинъ салонларында багъланмакъ мумкюн.
Старт пакетининъ параметрлерини насыл денъиштирмек мумкюн?

Эгер сизге дикъкъалар, гигибайтлар я да мессаджлар етерли олмаса, оларны пакетте ширкетнинъ сайтында олгъан шахсий оданъызда я да Мобиль илявесинде денъиштирмек мумкюн. Айны заманда сечкенинъиз къошма дакъкъалар я да гигабайтлар бирден къошуладжакъ ве къошма хызметлер ичюн эсабынъыздан пара алынаджакъ.

Бундан да гъайры, сиз дакъкъалар, гигабайтлар я да SMS-лерни эксильте билесинъиз. Къайд этмели ки, эксильтмек истегенинъиз пакетнинъ колеми тек тариф ичюн абуне парасы алынгъан сонъ невбеттеки куньде эксиледжек.

Эгер сечильген хызметлернинъ сайысы – дакъкъалары, гигабайтлары я да SMS-лери етерли олмаса, не япмалы?
Эгер сизге «Сделай сам» тарифининъ дакъкъалары етерли олмаса, оларны пакетте арттырмакъ мумкюн. Айны заманда къошма дакъкъалар я да гигабайтлар бирден келеджек ве къошма пакетлер ичюн пара алынаджакъ. Бундан сонъ невбеттеки айлыкъ абуне фиятына артыкъ дакъкъалар, гигабайтлар я да SMS боюнджа кирсетильген денъишмелер киреджек.
Сечкенинъиз дакъкъалар пакети ве гигабайтларны къулланмагъа етиштирмесенъиз, не япмалы?

Сечкенинъиз дакъкъалар пакети ве гигабайтларны къулланмагъа етиштирмесенъиз, не япмалы?

Сиз пакетни эксильте билесинъиз. Амма эксильген пакетнинъ колеми тек абуне парасы алынгъан сонъ, невбеттеки куню денъишеджегини анъламакъ керек.

Мисаль оларакъ, январьнинъ 1-нде сиз «Сделай сам» тарифи ичюн абуне параларыны тёлединъиз. Амма январьнинъ 16-сында пакетлерни эксильтмек истединъиз. Олар тек февральнинъ 1-нде январь айы ичюн «Сделай сам» пакети ичюн пара алынгъанда эксиледжек. Эксильген пакетнинъ колеми тек невбеттеки айда абуне парасы алынгъан сонъ, экинджи куню денъишеджегини анъламакъ керек. 

Трафик пакети боюнджа кирсетильген денъишмелер не заман ве насыл чалышып башлай?

«Сделай сам» тариф планынынъ трафигининъ арттырылувы ичюн япылгъан денъишмелер бирден омюрге кечириле. Пакетнинъ арттырылувы ичюн паралар абунеджининъ балансындан бирден алына. Айны заманда тарифнинъ мезкюр сазламалары невбеттеки тёлев девринде де сакъланыла, яни невбеттеки абуне парасы кирсетильгенде. 

Тариф пакетининъ эксильмеси ичюн япылгъан денъишмелер невбеттеки тёлев девринде кирсетиледжек (невбеттеки абуне парасы къоюлгъан сонъ). 

«Сделай сам» тарифининъ сазламаларыны къач кере денъиштирмек мумкюн?
Сизге керек олгъаны къадар.
Сазламалар денъиштирильген сонъ абуне фияты насыл денъишеджек?
Абуне фияты насыл денъишеджегини бильмеге истесенъиз, «Волна» сайтынынъ шахсий одасына киринъиз я да мобиль илявесине тарифнинъ сазламаларыны кирсетинъиз. Бундан сонъ сиз шимди тёлеген параларны ве сазламалар денъишкен сонъ не къадар тёледжегинъизни ве бир керелик тёленильген паранынъ микъдарыны коре билерсинъиз.
Сделай сам» тарифи ичюн абуне парасы насыл алынаджакъ?
«Сделай сам» тарифи ичюн абуне парасы айда бир кере бир пара иле алынаджакъ.
«Сделай сам» тарифини къулланып, интернетнен пайлашмакъ мумкюнми?
Эбет, сиз сечкенинъиз интернет-трафиги эркянында бедава интернетнен пайлаша билесинъиз.
Имтияз шартлары иле насыл опцияларны багъламакъ мумкюн?

Имтияз шартлары иле бирден я да айры оларакъ учь лимитсиз опцияларны багъламакъ мумкюн:

 • лимитсиз ичтимаий агълар
 • лимитсиз мессенджерлер
 • лимитсиз картлар.

Къошма опцияларнынъ фияты ашагъыдаки джедвельде косьтерильген.

Къошма опцияларнынъ фияты

Хызметнинъ чешити

Хызметнинъ багъланув фияты, НДС иле, руб.

Лимитсиз ичтимаий агълар

70,00

Лимитсиз мессенджерлер

50,00

Лимитсиз картлар

20,00

Эсас хызметлер пакетининъ колеминен (Къырым ве Краснодар улькеси боюнджа, Русие боюнджа хызметлер пакети, интернет-трафикнинъ пакети ве SMS пакети) къошма хызметлернинъ фияты багълы. Къошма опциялар ичюн фияты ашагъыдаки джедвельде косьтерильген.

Къошма опцияларнынъ имтиязлы фияты

Эсас пакетке кирген хызметлернинъ фияты, НДС-сиз, руб.

Эсас пакетке кирген хызметлернинъ фияты, НЖС иле, руб.

Эндиримнинъ колеми

375, 00 – 416,67

450,00 – 499,99

10%

416,67 – 499,99

500,00 – 599,99

20%

500,00 – 583,33

600,00 – 699,99

50%

583,33 ве зияде

700,00 ве зияде

100%


«Сделай сам» тарифине дигер хызметлерни багъламакъ мумкюн?
Эбет, мумкюн. Амма лимитсиз ичтимаий агълар, лимитсиз мессенджерлер ве лимитсиз картлар опцияларына имтияз шартлары тесир этмез. Илериде биз «Сделай сам» тарифини дигер популяр опциялар иле толдурмагъа планлаштырамыз, оларны махсус шартлар иле багъламакъ мумкюн оладжакъ.
Не ичюн опция багъланылмай?
Эсабынъызда сазламаларны денъиштирмек ичюн пара етерли олмаса. Балансны *100# командасы боюнджа тешкеринъиз. Керек олса, балансны толдурынъыз.
«Сделай сам» тарифи Русие боюнджа насыл чалыша?
«Волна» багъынынъ агъындан тыш Русие территориясында насыл чалышкъаны акъкъында мында огренмек мумкюн.
«Сделай сам» тарифи четэльде насыл чалыша?
Русиеден тыш хызметнинъ чалышкъаны акъкъында тавсилятлыджа мында огренмек мумкюн.
Интернетни Wi-Fi, Bluetooth я да USB боюнджа дигер гаджетлер иле пайлаша билемми?
Эбет, пайлаша билесинъиз. Сечкенинъиз интернет-трафикнинъ дживарында пайлашмакъ бедава.