Вопросы и ответы

GPON недир?

GPON (Gigabit Passive Optical Network) – интернет багъына иришювнинъ энъ земаневий технологиясы: квартирагъа шахсий оптоволокон каналы кечириле, онынъ багъланув кучю - 1 Гб/саниеде къадар. GPON оптик технологиясы атта энъ буюк юкленюв вакътында кейфиетли багъланувны темин эте. Электромагнит кедерлер оптоволокнонынъ кейфиетли ишине кедер этмей.

GPON багъланув иле ONT-модем бедава такъдим этиле (Wi-Fi иле модемни сечмек имкян бар). Модем биз алышкъанымыз роутерге ошай, онъа бутюн керекли тертибатларны багъламакъ мумкюн: ноутбуклар, компьютерлер, телевизорлар, планшетлер ве смартфонлар.

Wi-Fi паролини насыл огренмек мумкюн?

Wi-Fi-модуль модемине ONT-модем кирсетильген. Эв интернетине багъланмакъ ичюн сазламаларгъа озь багъынъызны ве паролинъизни кирсетинъиз. Wi-Fi-багъынынъ серлевасыны огременмек ве денъиштирмек ичюн ONT-роутернинъ арт тарафында я да онынъ къутусында мумкюн.

Насыл кечмек мумкюн?
«Лето» тарифине кечмек ичюн «Волна» мобиль илявесини я да USSD *202# комбинациясынен къулланынъыз. «Лето 2022», «Больше лета», «Лето круглый год» тарифлеринден кечмек мумкюн.
Мен дигер операторнынъ абунеджиси олам. Мен де Волна эВ интернетине багълана билемми?
Эбет, багъланмакъ ичюн сиз озь телефон номеранъыз иле аризаны къалдыра билесинъиз. Волна мобайл мутехассыс кельгенде исе GPON технологиясы иле эВ интернетине багъланмакъ ичюн SIM-картны алырсынъыз.
Мен SIM-карттан вазгечмек истейим. «Домашний интернет» хызметинен къулланмагъа девам эте билемми?
Эбет, сиз эВ интернети хызметинен къулланмагъа девам эте билесинъиз. Буны япмакъ ичюн 555 я да 8-978-5-000-105 номерасы боюнджа контакт меркезине мураджаат этинъиз. Бизим операторымыз сизге «Домашний интернет» хызметинен къулланмакъ ичюн тарифни ресмийлештирмеге ярдым этер.
Эгер мен дигер тарифке кечсем, «Домашний интернет» тарифинен къулланмагъа девам эте биледжемми?
Ёкъ. «Домашний интернет» хызмети мобиль багъы иле бир пакетке кире.
Мен мобиль багъы хызметининъ абуне парасыны тёлемедим. Менде эВ интернети чалышаджакъмы?
Ёкъ. «Домашний интернет» мобиль багъы иле бир пакетке кире.
«Домашний интернет» хызметинден насыл вазгечмек мумкюн?
Хызметтен вазгечмек ичюн Волна мобайл контакт меркезине 8-978-5-000-105 номерасы боюнджа мураджаат этмек ве тертибатларнынъ демонтажи ичюн аризаны къалдырмакъ керек. Анълашкъанынъыз вакъытта бизим мутехассысымыз келеджек, тертибатларны демонтаж этер ве мезкюр хызметтен вазгечюв акъкъында весикъаларны имзалар.
Как я могу оплатить услугу «Домашний интернет»?

«Домашний интернет» хызметине сизге онъайтлы олгъан ёлларнен, хызмет багълангъан мобиль номерасы боюнджа пара къоймакъ мумкюн.

 • одев терминаллары боюнджа
 • РНКБ илявеси
 • сайтта я да Волна мобиль илявесинде

РНКБ илявеси боюнджа пара къоймакъ ичюн багъланты боюнджа видео-талиматнен къулланмакъ мумкюн.

Волна мобайл абунеджисининъ Шахсий одасында не япмакъ мумкюн?

Волна мобайл кабинетинде абунеджилер файдалы малюматны огрене билелер. Бундан да гъайры, Волна мобайлнынъ хызмет ве сатув меркезлерине я да малюмат меркезлерине бармайып, абунеджилер мобиль багъынынъ параметрлерини идаре эте биле.

Шахсий оданынъ имкянлары:

 1. персональ малюматны бакъмакъ ве денъиштирмек;
 2. балансны тешкермек;
 3. чалышкъан тариф планыны бакъмакъ ве денъиштирмек;
 4. багълангъан ве багълана биледжек хызметлерни бакъмакъ;
 5. масрафларнынъ джедвелини сымарламакъ;
 6. SIM-карт джоюлса, оны блок этмек.
Интернетнинъ сурьаты ваде этильген сурьаттан аз
1. Ильк оларакъ багъланув сурьатыны тешкермек керек. Буны япмакъ ичюн компьютерни роутерге кабельнинъ ярдымы иле багъланъыз. Тестни башламаздан эвель ONT-роутерден, тест кечириледжек тертибаттан гъайры, бутюн тертибатларны узюнъиз; къорчалав программаны, антивирусны (Kaspersky, Avira ве дигерлери) да вакътынджа сёндюринъиз, файерволларны сёндюринъиз (программ багъ фильтрлери, мисаль оларакъ, Windows, брандмауэр Windows); багъ фааллиги ичюн программларны (шу джумледен интернет браузерде бутюн багълантылар), почта сервислери (mail.ru ве дигерлери), мессенджерлер, торент-сервислер, юкленюв менеджерлери  (Internet Download Manager, Download Master ве дигерлер) сёндюринъиз.

Бундан сонъ багъланув сурьатыны тешкермек мумкюн (мисаль оларакъ, https://www.speedtest.net/сервисининъ ярдымы иле). Нетиджелер керчек олмасы ичюн багъланув сурьатыны тешкермеге тевсие этемиз, тестни бир къач кере кечирмек тевсие этемиз. 

Малюматларнынъ тельсиз ёлланылувы кабель багълантыгъа коре даа девамлы ола биле. Бу радиодалгъа багъынынъ темелиндедир. Диварлар, Bluetooth, эВ эшъялары онъа кедер эте. Онынъ ичюн ноутбукта багъланув сурьаты алчакъ ола биле, тельнинъ багъланувы иле кабельде исе интернет яхшы чалышмасы мумкюн. Wi-Fi боюнджа максималь сурьатны ONT-роутерининъ янына келип, тешкермек мумкюн, месафе бир-эки метрден зияде олмамалы. 

2. Кечирильген тестлер нетиджесинде малюматнынъ ёлланылувы иле проблемлер тапылмаса, амма интернетнинъ алчакъ сурьаты чалышмагъа кедер этсе, невбеттеки усулларнен къулланынъыз: 
2.1. тертибатны гъайрыдан юкленъиз (роутер, компьютер);
2.2. дигер сайтларнынъ ишини тешкеринъиз;
2.3. Сookies темизленъиз.
Cookies – вакъытынджа файллар, олар компьютерде интернет-саифелернинъ юкленилювини тезлештирмек ичюн сакъланыла. Оларнынъ сайысы чокъ олса, бу тертибатнынъ ишини зорлаштыра биле. 
Google Chrome браузеринде cookies файлларыны сильмек ичюн: 
1. Программаны ачынъыз ве къырмызы тёгеректе беяз ишаретни косьтерген пенджеречикни  бильгисаяр фаресининъ сол дёгмесине басынъыз. 
2. Чыкъкъан менюда «Сазламалар» дёгмесини сечинъиз. 
3. Экраннынъ сол тарафында «Къошма», сонъра исе «Гизлилик ве хавфссызлыкъ» болюклерини сечинъиз. 
4. Тарихны темизленъиз ве вакътынджа файлларны силинъиз. 
Дикъкъатынъызгъа: Сookies файлларны сильген сонъ бильгисаярынъызда, чокъусы сайтларда озь логинлер ве пароллерни гъайрыдан кирсетмеге керек. 
2.4. Багъ харитасынынъ драйверлерини тешкеринъиз:
а) къыдырув сатырында «Тертибатлар диспечери» илявесини тапынъыз ве оны ачынъыз;
б) «Багъ» адатерлери болюгини сечинъиз;
в) ачылгъан менюда озь багъ хаританъызны тапынъыз;
г) бильгисаяр фаресинен онынъ серлевасыны ве «Янъартмакъ» дёгмесини сечинъиз;
д) пенджере ачылгъан сонъ, янъартувларнынъ автоматик къыдырувыны сечмек керек;
е) эгер сиз багъ драйверлерини озюнъиз юклесенъиз, оларны озюнъиз янъартынъыз;
2.5. Компьютерде вирусларны тешкеринъиз. Интернетнинъ алчакъ сурьаты вируслар ве зарарлы программларгъа ёл ача. Бу вариантны бакъмакъ ичюн ичюн тертибатны тешкеринъиз.
Бир-де-бир сайткъа кирип оламайым

Чокъусы алларда сайткъа я да айры саифелерге багъланувны къорчалав программасынынъ теминленюви киришни ясакълай. Эгер сиз сайтнынъ темизлигинде эмин олсанъыз, антивирусны вакътынджа сёндюринъиз.

Экинджи сыкъ расткельген себеп – браузернинъ янълыш сазламалары. Браузернинъ сазламаларында «proxy» чалышкъаныны тешкеринъиз, браузернинъ «cookies» темизленъиз. Саифени дигер браузерден ачмагъа тырышынъыз.

Бундан да гъайры, сайт Роскомнадзорнынъ къарары иле блок этиле биле. Сайтнынъ ясакъ олувыны невбеттеки сайтта тешкермек мумкюн: https://eais.rkn.gov.ru/.

Эгер сайт Роскомнадзорнынъ къарары иле блок олунмаса ве биринджи эки пункт ярдым этмесе, роутерни гъайрыдан юкленъиз (штекерни 220 В багъындан узюп).

Wi-Fi багълангъан, амма интернетке багъланув ёкъ

Бойле вазиетлерде проблем WAN-порт боюнджа роутерге багълангъан кабельнинъ иши себебинден пейда ола. Биринджиден кабельнинъ багъланувыны тешкермек керек. Бундан сонъ роутернинъ сазламаларыны, онынъ веб-интерфейсинде статусыны бакъмакъ керектир. Меселени чезмек ичюн Волна мобайл контакт меркезине телефон ачмакъ мумкюн. Больгелерде пейда олгъан проблемлер кунь девамында чезиле биле.

Не ичюн базы сайтлардан файллар пек девамлы юклене?

Бойле къыйынлыкълар популяр бедава интернет менбааларында пейда ола. Эгер сизде бир сайттан файллар тез ве стабиль юкленсе, дигер сайтта исе проблемлер пейда олса, демек мезкюр сервер юклю ве меселени тек менбаанынъ идареджилери чезе биле.

ВОЛНА эВ-интернетининъ тест-драйвы!

Сиз аля даа эВ интернетининъ тарифини сечип оламайсынъызмы? Волнанынъ «тест-драйв» хызмети иле сиз эр истеген тарифинъизни 100 рубледен багълай билесинъиз! Тест-драйвнынъ чалышкъан муддети – 3 ай. Мега-кучьлю роутер бедава такъдим этиле.

Волнагъа кечювнинъ мукеммель шараитлери! Тек 2023 сенесининъ декабрьнинъ 31 къадар багъланмагъа етиштирмек керек.

Къошма шартлар:

Акцияда янъы абунеджилер ве абуне аризасыны язгъанындан учь ай эвельси Волна эВ интернетинден узюльген абунеджилер иштирак эте биле.

«Тест-драйв»нынъ фияты эВ интернети иле эр бир трафик ичюн 100 рубле.

Акциянынъ чалышкъан муддети – 2023 сенесининъ мартнынъ 15-нден декабрьнинъ 31 къадар.

2023 сенесининъ мартнынъ 15-нден декабрьнинъ 31 къадар эВ интернетине багълангъан абунеджилер «Переходи на лучшее» акциясында иштирак эте биле.

2023 сенесининъ декабрьнинъ 31 сонъ Волна эВ интернетине багълангъан абунеджилер ичюн «Тест-драйв» аукцион шартлары чалышмай. 

Эсапкъа 1000 бонус рублелерини насыл алмакъ мумкюн?
 1. Къомшунъызгъа Волна эв интернетине къошулмагъа тевсие этинъиз.
 2. Къомшунъыз багъланув ичюн аризаны къалдыргъанда «Подключи соседа» (https://volnamobile.ru/services/home/) сатырында сизнинъ телефонынъызны язмакъ керек.
 3. Тариф багълангъанда ве абуне парасы къоюлгъан сонъ акциянынъ эр бир иштиракчиси эсабына 1000 рубле алыр. 
Бонус рублелерини неге масраф этмек мумкюн?
Бонус рублелерини тариф ве къошма хызметлер ичюн абуне парасы оларакъ къулланмакъ мумкюн.
Можно ли перевести бонусные рубли другому абоненту?
Бонус рублелерини дигер абунеджиге ёлламакъ имкянсыздыр.
Бонус рублелелерини банк эсабына я да карткъа кечирмек мумкюнми?
Бонус рублелелери банк эсабы я да карткъа кечирильмей.
Бильмек муимдир
Акциялар бирлештирильмей. Шахсий сектор ичюн акцион теклифинен къуллангъанда я да дигер операторгъа кечкенде бонуслар берильмей.
Теклифнен насыл къулланмакъ мумкюн?
Теклифнен къулланмакъ ичюн къалгъан тёленильген куньлери иле малюматны косьтермек керек. Волнагъа кечинъиз ве биз бахшыш оларакъ бир ай бедава къулланувны багъышларыкъ.
Насыл шартлар?
Теклиф янъы абунеджилер ве Волна хызметлеринен 12 айдан зияде къулланмагъан абунеджилер ичюн чалыша.
Статистик IP

Статистик IP – интернетте сизнинъ даимий адресинъиз, о, сизнинъ логининъизге багълангъан ве даима денъишмейип къала.

Имтиязлар:

 • Тек IP адреси боюнджа On-line тедбирлерде иштирак этмек
 • Юкленюв сурьатыны файл-денъишюв багълары ве торрентлерден;
 • Озь серверини япмакъ;
 • Озь электрон киселерни къорчаламакъ.

Хызметнен къулланувнынъ фияты – айда 150 руб.

Гъайрыдан ресмийлештирюв

Гайрыдан ресмийлештирюв – эВ интернети хызметинде номерни я да номернинъ саибини денъиштирмеге имкян берген хызмет.

Номернинъ саибини тек эсапта пара олса, денъиштирмек мумкюн.

Хызметнинъ фияты – 100 руб.