Къоранта ичюн эндирим

Якъынларынъыз иле багъны даа уджюз насыл япмакъ мумкюн? Волнанынъ эВ интернетинен къулланмагъа башланъыз! «Лето» тарифине къошулынъыз, Эв интернети ве Мобиль багъына якъынларынъыз иле багъ тутмакъ ичюн 20% эндиримни алынъыз. 

Эндимиримнен къулланмакъ ичюн якъынларынъыз «Космос» я да «Летай» тарифининъ абонентлери олмалы.  

Сизнинъ якъынларынъыз аля даа бизим абонентлеримиз дегильми? Бир ерге бармакъ аджети ёкъ. «Лето» тарифине къошулгъанда сизге къошма SIM-картлар керек олгъаныны къайд этинъиз. Бизим хадимлеримиз SIM-картларны эвинъизге кетирер. 

Шартлар:
 1. Эндиримни багъышламакъ акъкъы «Лето» тарифининъ абонентлеринде бар. 
 2. Эндиримни тек «Космос», «Летай» тарифлерининъ къулланыджылары ала биле. 
 3. Эндирим «Космос», «Летай» тарифлерининъ абуне фияты ичюн къулланыла биле. 
 4. Эндиримнинъ колеми – эр бир номера ичюн 20%. 
 5. Эндиримни къуллана бильген номераларнынъ максималь сайысы:
  • «Лето» тарифи ичюн 850 руб./айда абуне фияты иле – 2 номера
  • «Лето» тарифи ичюн 851 - 1050 руб./айда абуне фияты иле– 3 номера - 3 номера
  • «Лето» тарифи ичюн 1051 руб./айда абуне фияты иле - 5 номера

Къоранта эндиримине насыл къошулмакъ мумкюн? 
 1. «Лето» тариф планына къошулынъыз. 
 2. «Лето» тарифи иле номерадан *610# (телефон ачмакъ) USSD-командасыны ачынъыз. Ачылгъан менюда «Номераны къошмакъ» сатырыны сечинъиз ве «Космос» я да «Летай» абонентлернинъ номераларыны къошунъыз. 
 3. «Космос» ве «Летай» абонентлерине абуне фиятына эндиримнен къулланмакъ теклифи келеджек. 
 4. «Космос» ве «Летай» тарифлери иле абонентлер SMS-бильдирювине бинаен, 5 кунь девамында бу теклифни къабул этмек керек. 
 5. Теклиф къабул этильген сонъ «Космос» ве «Летай» абонентлери келеджек абуне девринден башлап, абуне фиятына 20% эндиримни аладжакъ.  

Эндиримнинъ лягъу этильмеси:

1 вариант: «Лето» тариф планынынъ абоненти *610# (телефон ачмакъ) комбинациясына телефон ачып, менюда «Номераны чыкъармакъ» сатырыны сайламакъ керек. 

2 вариант: «Космос», «Летай» тарифининъ саиби *611# (телефон ачмакъ) комбинациясына телефон ачып, менюда «Лягъу этмек» сатырыны сечмели. 

Эгер «Космос», «Летай» абуне тарифининъ къулланыджыларына «Лето» тарифини теклиф эткен абунеджи мезкюр тарифтен чыкъса, демек эндирим бутюн бу къулланыджылар ичюн лягъу этиледжек.

Эгер 20% эндирим иле «Космос», «Летай» тарифининъ абунеджилери дигер тариф планына кечсе, эндирим автоматик шекильде лягъу этиледжек. 

Тарифы

Лето
Мобиль багъы
300 дакъкъа
Къырым боюнджа
10 ГБ
150 SMS
Эв интернети
200 Мбит/саниеде
Интернет
Больше лета
Мобиль багъы
500 дакъкъа
Русие боюнджа
ГБ
500 SMS
Эв интернети
500 Мбит/саниеде
Интернет
Лето круглый год
Мобиль багъы
1000 дакъкъа
Русие боюнджа
ГБ
1000 SMS
Эв интернети
1 Гбит/саниеде
Интернет
Атмосфера 200
Эв интернети
200 Мбит/саниеде
Интернет
Атмосфера 500
Эв интернети
500 Мбит/саниеде
Интернет
Атмосфера 1000
Эв интернети
1 Гбит/саниеде
Интернет
Не нашли подходящий вариант?
Соберите свой тариф!

Другие акции