Эв интернети ичюн миллион

1000х270.jpg

Насыл алмакъ? Эр шей къолай!

  • Сиз къомшунъызгъа Волна эВ интернетине къошулмакъ тевсие этесинъиз
  • Къомшунъыз интернетке къошулмакъ ичюн ариза язып, мытлакъ сизнинъ телефон номеранъызны къайд эте
  • Бизим мутехассысларымыз эВ интернетини багълай, къомшунъыз исе хызметнинъ къулланувы ичюн биринджи айлыкъ абуне фиятыны тёлей
  • Сиз ве къомшунъыз бонус рублелерини ала (бинъер рубле)
  • Сиз автоматик шекильде пара лотереясынынъ иштиракчиси олурсынъыз, баш бахшыш 1 миллион!

Приз фонду бир къач басамакъ девамында бериледжек:

50 000 (элли бинъ) рублелик 11 бахшышнынъ лотереясы эр ай, эсабат айындан сонъ кельген биринджи иш кунюнде москов вакъты боюнджа саат  12:00 акция тешкилятчысынынъ YouTube каналында джанлы яйында кечириле.

50 000 рубле бу куньлери лотерея усулунен бериледжек:

03.04.2023, 02.05.2023, 01.06.2023, 03.07.2023, 01.08.2023, 01.09.2023, 02.10.2023, 01.11.2023,01.12.2023, 29.12.2023

100 000 (юз бинъ) рубле дёрт кере, учь айда бир, эсабат айындан сонъ кельген биринджи иш кунюнде москов вакъты боюнджа саат  12:00 акция тешкилятчысынынъ YouTube каналында джанлы яйында кечириле.

100 000 рубле бу куньлери лотерея усулунен бериледжек:

03.04.2023, 03.07.2023, 02.10.2023, 29.12.2023

Баш бахшыш 1 000 000 (бир миллион) рубле ичюн лотерея 2023 сенесининъ декабрьнинъ 29-нда москов вакъыты боюнджа саат 12:00 акция тешкилятчысынынъ YouTube каналында джанлы яйында кечириледжек.  

Акция гъалиплери random.org сервисининъ ярдымы иле сечиледжек. Иштиракчининъ къайд олунув номерасы – онынъ телефон номерасы оладжакъ. Акция иштиракчилерининъ къайд олунув номералары умумий реестрге кирсетиджек. Акция акъкъында тавсилятлыджа.

Бонус рублелерини бахшышларгъа денъиштирмек мумкюн:
10 000 бонус рубле =  Яндекс колоны
15 000 бонус рубле = AirPods къулакълыкълары
25 000 бонус рубле = Apple Watch саатлары
50 000 бонус рублеiPhone 14

Акциянынъ кечирилюв муддети 01.03.2023 с. - 29.12.2023 с.

Къомушларнынъ сайысы не къадар чокъ олса, бахшышларнынъ сайысы да о къадар чокъ олур!

Акция акъкъында тавсилятлыджа