Номеранынъ идаре этилюви

Тариф планыны денъиштирмек

Тариф планынынъ денъиштирюв ёллары

Тариф планынъызны огренмек

Тариф планынъызны унуттынъызмы?

Телефон номеранъызны огренмек

Мобиль телефонынъызнынъ номерасыны унуттынъызмы?

Номеранъызны блок этмек/блокировканы лягъу этмек ичюн бир къач усул бар

Сиз SIM-картынъызны джойдынъыз ве номеранъызны вакътынджа блок этмек истейсинъизми?

Номеранынъ денъиштирилюви

Насыл усулларнен номераны денъиштирмек мумкюн?

Sim-картнынъ денъиштирилюви

SIM-картыны номеранынъ сакъланувы иле денъиштирмек керекми?

Номера саибининъ денъиштирилюви

Бир шахыснынъ адындан дигер шахыснынъ адына анълашманы гъайрыдан ресмийлештирмек ичюн не япмалы?

Номеранынъ сакъланылувы

Сиз кетесинъиз ве артыкъ SIM-картнен къулланмакъ планлаштырмайсынъызмы? Сиз номераны къайткъанынъызгъа къадар сакълай билесинъиз! «Сохранение номера» хызметине багъланынъыз!

Номеранынъ сечилюви

Гузель номера иле къулланмакъ истейсинъизми? Сизге «Кумюш», «Алтын», «Акъалтын» категорияларнынъ номераларындан бирисини сечмек теклиф этемиз.

Меним янъы номерам

«Волна мобайл» абунеджиси олмакъ истейсинъизми? «Мой новый номер» хызметининъ ярдымы иле номеранъызны я да мобиль операторынъызны къолай денъиштиринъиз.

Номеранынъ бельгилейджиси (АОН)

Телефон ачкъан абунеджининъ номерасыны корьмек