Къырымда 3G

Теклиф этильген къаплама харитасы бильгисаяр моделлемеси эсасында япылгъан ве такъминий сайыла, багънынъ керчек къапламасы ве малюматнынъ къабул этилюв/ёлланувнынъ сурьаты эм менфий, эм де мусбет шекильде фаркъ эте биле. Бу косьтергичлер абуне тертибатынынъ характеристикасы ве метеорологик шартларынен, айны болюкте чалышкъан абунеджилернинъ сайысынен фаркъ эте биле.
3G

2. 3G – 2G ерине кельген мобиль багъынынъ учюнджи несиль технологиясыдыр. 3G багъынынъ стандарты тез сурьатлы мобиль интернетинен къулланмакъ ве мультимедиа контентни тез вакъытта ёлламакъ имкян бере. 3G-нинъ 2G-ге коре устюнлиги – багъгъа къыскъа вакъыт ичинде багъланмакъ имкяны, малюматнынъ къабул этилюв/ёлланувнынъ къолайлыгъы, багънынъ юксек кейфиетидир. Къырымда «Волна мобайл» багъынынъ 3G иле къулланмакъ тек онъайтлы дегиль де, кярлыдыр.

Къырымда ве Севастополь шеэринде «Волна мобайл» мобиль операторынынъ 3G технологиялары иле къулланувда, малюматнынъ ёлланув сурьаты – 21 Мбит/саниеде.

Къырымда ве Севастополь шеэринде 3G мобиль интернети хызметине мобиль тертибатларында UMTS/HSPA/HSPA+ стандартлары чалышкъан абунеджилер автоматик шекильде багълана. «Волна мобайл» багъында мобиль интернети SIM-карт ачылгъанда чалышмагъа башлай.

Багъланув процесси мувафакъиетли кечмеси ичюн, телефонынъызнынъ сазламаларында багъланув нокътасыны язмакъ керек (APN). Къырымда 3G интернетине багъланмакъ ве къулланмакъ ичюн, мобиль тертибатынъызнынъ сазламаларында 3G мобиль малюматларнынъ ёлланылувыны къошмакъ керек. Сизнинъ мобиль тертибатынъызда мобиль интернетининъ сазламаларынен тафсилятлыджа таныш олмакъ ичюн, «Мобиль интернетине насыл багъланмакъ» болюгине киринъиз.

3G стандартында мобиль интернетинен абунеджилер мезкюр багъ къабул этильген ерде къуллана билелер. Бугуньки куньде 3G стандарты Къырымнынъ буюк къысмында чалыша, буюк шеэрлер, къасабалар ве шеэр дживарындаки мескен ерлерни къаврап ала.

Бугуньки куньде ширкетнинъ эсас макъсады – Къырымда ве Севастополь шеэринде 3G стандарты чалышкъан территорияны кенълештирмектир.

«Волна мобайл» операторы Къырым Джумхуриетинде интернет ичюн кярлы тарифлер ве опцияларны теклиф эте: