Звонки и сообщения

Халкъара телефон багълары

Дигер девлетлерге телефон ачмакъ имкяны

Русие боюнджа сеяхатлар

«Волна мобайл» хызметинен Русиеден тыш къулланмакъ имкяны

Роуминг в Крыму

Къырымда сеяхат эткенде роумигте олунъыз

Халкъара роуминг

Хызмет четэль девлетлернинъ территориясында булунгъанда «Волна мобайл» багъынен къулланмакъ имкян бере.

Телефон арамасынынъ ёлланылувы

Хызмет кирген телефон багъларыны дигер номераларгъа ёлламакъ имкян бере

Телефон арамасынынъ беклемеси ве тутулмасы

Хызмет телефон багъы вакътында янъы кельген телефон багъыны корьмек имкян бере.  

SMS (Short Message Service)

Къыскъа метин мессаджлары иле къонушув

Сизге телефон эттилер

Сиз абунеджиге телефон эттинъизми? Биз онъа бу акъта хабер этерик


Телефон арамасынынъ ёлланылувы

Хызмет абунеджининъ номерасына кельген бутюн телефон багъларыны абунеджи озю сечкен номерагъа – шеэр я да мобиль номерасына ёлламакъ имкян бере.

Телефон багъларынынъ ёлланылувыны мобиль телефоннынъ менюсинде невбеттеки командаларнен къулланып къошмакъ мумкюн:  

Къошмакъ                             

Лягъу этмек

Кирген телефон багъларыны ёлламакъ

*21* номера # телефон ачынъыз    

 ##21# телефон ачынъыз

Эгер телефонынъыз джевап бермесе

*61* номера # телефон ачынъыз

 ##61# телефон ачынъыз

Эгер телефонынъыз сёнген олса

*62* номера # телефон ачынъыз

 ##62# телефон ачынъыз

Эгер телефонынъыз мешгъуль олса

*67* номера # телефон ачынъыз

 ##67# телефон ачынъыз

Бундан эвель багълангъан ёлланувларнынъ лягъу этильмеси: ##002# телефон ачынъыз

Ёлланув ичюн номераны невбеттеки формата къошмакъ керек +7 ХХХ ХХХХХХХ

Роумигте булунгъанда, ёлланылгъан телефон багъынынъ фияты, телефон багъыны къабул эткен номеранынъ фияты боюнджа эсапланаджакъ